“ไทย-จีน” ร่วมทุน 700 ล้าน ดัน”อ.เทพา”ฮับแปรรูปทุเรียน 3จว.ชายแดนภาคใต้ส่งออกตลาดจีน

176ไทย – จีน ร่วมทุน 700 ล้านบาท ตั้งฐานผลิต ทุเรียนแปรรูป ที่ อ.เทพา จ.สงขลา ตั้งเป้ารับทุเรียนปีละ 20 ล้าน กก.จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การันตีประกันราคา 130 บ./กก.เกรดพรีเมียม หวังส่งเสริมความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมเกษตรกรสวนทุเรียนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปทุเรียน บริษัท ม่าน กู่ หวาง ฟู๊ด จำกัด ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา มี นายเซียวเย่าเหิง ผู้จัดการใหญ่ นายประเสริฐ คณานุรักษ์ ผู้บริหาร บริษัท ม่าน กู่ หวาง ฟู๊ด จำกัด

บริษัท ม่าน กู่ หวาง ฟู๊ด จำกัด เป็นการลงจากนักลงทุนชาวจีน ร่วมกับลงทุนไทย และเป็นบริษัท ผลไม้ แช่แห้งแบบเยือกแข็ง Freeze dry ทั้งนี้ เพื่อแปรรูปทุเรียนส่งออกไปยังประเทศจีนเป้าหมายในการลงทุน เพราะทุเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผลไม้ที่นิยมของชาวจีนมาก และทุเรียน ปัจจุบันคาดว่าส่งไป เพียง 3 เปอร์เซ็นต์ จากความต้องการของผู้บริโภคทั้งหมดในประเทศจีน จึงลงทุนร่วมกันระหว่างนักลงทุนไทย-จีน เริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงงาน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 และจะเปิดทำการวันที่15 กรกฎาคม 62 นี้โดย ใช้งบประมาณการลงทุนระยะแรกกว่า 700 ล้านบาท จะเป็นโรงงาน Freeze dry ที่มีขนาดใหญ่ 1 ใน 3 ของไทย โดยจะสามารถรองรับผลผลิตทุเรียนได้ปีละ 12 ล้านกิโลกรัม และจะเพิ่มขึ้นเป็น 20 ล้านกิโลกรัม / ปี ในปี 2563 สามารถรองรับทุเรียน 1 ใน 3 ของผลผลิตในพื้นที่ ทำให้เกิดการจ้างงานกว่า 1,200 คน

นายเซียว เย่า เหิง ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ม่าน กู่ หว่าน ฟู้ด จำกัด กล่าวว่า ทุเรียนพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อร่อยกว่าพื้นที่อื่น เป็นทุเรียนที่มีคุณภาพดี และยังไม่มีโรงงานแปรรูป ตั้งใจลงทุนเปิดโรงงานแปรรูป และเพื่อส่งออกจำหน่ายที่ประเทศจีน โดยได้ศึกษาสภาพพื้นที่มาเป็นอย่างดี และตั้งใจมาช่วยเหลือมาร่วมทำงานกับชาวสวนในพื้นที่ เพื่อจะที่ส่งทุเรียนออกไปขายยังตลาดต่างประเทศ สร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนที่ดีต่อไป


พล.ร.ต. สมเกียรติ กล่าวว่า การลงทุนโรงงานแปรรุปทุเรียน ตอบโจทย์เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่อาชีพการเกษตรและเชิงเดี่ยว เป็นการปรับทิศ ปรับวิธีคิดเป็นเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมปลูกอย่างอื่นเพิ่มเติม เช่น กาแฟ ไผ่ มะพร้าว ทุเรียน เป็นต้น มีโรงงานแปรรูปทุเรียนในพื้นที่ จะเกิดการจ้างงาน และสเก็บทุเรียนได้นาน ระบายเข้าสู่ท้องตลาดได้ตามความต้องการ เชื่อมั่นว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โรงงานแปรรูปทุเรียน เป็นการตอบโจทย์นโยบาย ศอ.บต.ฐานะศูนย์กลางการขับเคลื่อนพัฒนาผลักดันโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อเชื่อมโยงสู่การพัฒนาระดับฐานราก เช่น เกษตร การแปรรูป ในระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และเชื่อมโยงไปสู่การค้าการลงทุนรูปแบบอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปผสมผสานเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่มีความเข้มแข็ง มีอาชีพ มีรายได้ ที่มั่นคงต่อไป” พล.ร.ต.สมเกียรติ กล่าว

นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เปิดเผยว่า กลุ่มสหกรณ์ มีประมาณกว่า 4,000 แห่ง ทั้งกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มสหกรณ์การเกษตร ในประเด็น พืชผักผลไม้ในกลุ่มสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร จะมีการกระจายสินค้า มีเครือข่ายทั่วประเทศ โดยมีการทำเอ็มโอ ยูระหว่างกัน และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการกระจายทุเรียนภาคตะวันออก โดยราคาประกัน 130 บาท / กก. ต้องเป็นเกรดดี และพรีเมียม และใกล้ถึงฤดูกาลผลไม้ทางภาคใต้ จะดำเนินการกระจายสินค้าให้กลุ่มสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร ไปทั่วประเทศ เช่นกัน ทั้งทุเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ จะได้ประโยชน์ทั้งผู้บริโภคด้วย ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่


Loading...